Ομάδα Ελέγχου

Kατά την επιλογή των μελών της ομάδας αξιολόγησης, αναζητείται μια ισορροπία μεταξύ της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας. Συνήθως για την διαδικασία ελέγχου BYPAD, είναι τρία τα εμπλεκόμενα μέρη: οι φορείς λήψης αποφάσεων (πολιτικοί), οι φορείς χάραξης πολιτικής (μόνιμοι υπάλληλοι) και οι χρήστες (ομάδες χρηστών). Ο εθνικός ελεγκτής καθοδηγεί τις τρείς αυτές ομάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου BYPAD.
Ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα αξιολόγησης πρέπει να είναι περιορισμένος για λόγους αποτελεσματικότητας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει κατ 'ανώτατο όριο από δύο έως 4 αντιπροσώποι από κάθε συμβαλλόμενο μέρος για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Ένα παράδειγμα της σύνθεσης της Ομάδας Ελέγχου:
 

Οι πολιτικοί :  
Εκλεγμένος πολιτικός υπεύθυνος για την κινητικότητα
Εκλεγμένος πολιτικός υπεύθυνος για την χωροταξία ή την κυκλοφορία
Δήμαρχος
 
Μόνιμοι Υπάλληλοι:
Προϊστάμενος του Τμήματος Kινητικότητας,

Επικεφαλής του πολεοδομικού σχεδιασμού
Προϊσταμένη του τμήματος περιβάλλοντος κλπ.
Υπεύθυνος ποδηλασίας, υπεύθυνος κινητικότητας, υπεύθυνος επικοινωνίας κλπ.
 

Ομάδες χρηστών:
• Ποδηλατικές ενώσεις
• Ομάδες πεζών
Μεμονωμένοι χρήστες
Τοπικές αρχές