Σχέδιο Δράσης

Η  διαδικασία ελέγχου BYPAD καταλήγει σε μια έκθεση με ένα κατάλογο των δράσεων βελτίωσης για την πολιτική του ποδηλάτου. Σε αυτό το σχέδιο δράσης καταγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι και οι δράσεις που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες. Σε ένα τέτοιο σχέδιο δράσης είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν:
 

1) Καθορισμός στόχων βελτίωσης με βάση τη διαδικασία ελέγχου
2) Λίστα προτεραιότητας (δεν μπορείς να αλλάξεις τα πάντα την ίδια στιγμή)
3) Εντοπισμός των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του στόχων
4) Εντοπισμός των εργαζομένων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται.
5) Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση στόχων με προτάσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση
6) Κατάρτιση προϋπολογισμού για την υλοποίηση των στόχων βελτίωσης.