Επίπεδα Ποιότητας

Το επίπεδο της ποιότητας καθορζεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις εννέα ενότητες BYPAD σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα. Το συνολικό επίπεδο της ποιότητας των αποτελεσμάτων της πολιτικής για το ποδήλατο καθορίζεται από το σταθμισμένο μέσο όρο των επιπέδων ποιότητας με διαφορετικό συντελεστή για κάθε ενότητα. Με μια ματιά, τα επίπεδα της ανάπτυξης δείχνουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας ποδηλατικής πολιτικής. Για κάθε ενότητα, ορίζονται ξεχωριστά οι ποιοτικοί στόχοι και παρακολουθείται η εξελιξή τους.  Κατά τον έλεγχο της τοπικής ποδηλατικής πολιτικής, σε κάθε ενότητα δίνεται ένα αποτέλεσμα με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο BYPAD.
Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω βήμα στη σκάλα της αναπτυξης - δείχνοντα έτσι την περαιτέρω πρόοδο της τοπικής πολιτικής για το ποδήλατο. Η βελτίωση της ποιότητας γίνεται βήμα προς βήμα. Αυτό σημαίνει, ότι μια τοπική ή δημόσια αρχή δεν μπορεί απλά να αλλάξει την Διαχείριση Ολικής Ποιότητας μέσα σε μια νύχτα.


Επίπεδο 1: Ad hoc
Η αρχή της Πυροσβεστικής: λαμβάνονται μέτρα εφ 'όσον είναι αναγκαίο, και μόνον όταν είναι αναγκαίο.
Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει κάποια μορφή ποδηλατικής πολιτικής , αλλά είναι ελάχιστη. Περιορίζεται κυρίως στην επίλυση προβλημάτων. Χάρη σε μια στενή αντίληψη της πολιτικής για το ποδήλατο, τα μέτρα περιορίζονται και επικεντρώνονται στις υποδομές ή την οδική ασφάλεια σε συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχει ένα ελάχιστο ή χαμηλό επίπεδο ποιότητας για την πολιτική του ποδηλάτου, η οποία χαρακτηρίζεται από:
- χαμηλά και ακανόνιστα κονδύλια προϋπολογισμού
- ελάχιστη (εάν υπάρχει) πολιτική δέσμευση
- λίγοι μόνιμοι υπάλληλοι (εάν υπάρχουν), με χαμηλή ειδίκευση, καμία αρμοδιότητα ή υποχρέωση
- περιορισμένη επικοινωνία
- άτυπες δομές και συμφωνίες
- η επιτευχθείσα ποιότητα είναι μάλλον τυχαία και ανάλογα με τις ατομικές προσπάθειες μόνο.

Επίπεδο 2: Απομονωμένη προσέγγιση
Η αρχή του Ροβινσώνα Κρούσο: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε (αλλά χωρίς αναφορά στο τι κάνουν οι άλλοι).
Υπάρχει μια πολιτική για το ποδήλατο, αλλά δεν είναι ούτε ενσωματωμένη στη συνολική πολιτική μεταφορών, ούτε συντονισμός με την πολιτική για την χρήση της γης, την υγεία ή την περιβαλλοντική πολιτική. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει ήδη μια πολιτική ποδήλατου, αλλά αυτή η πολιτική είναι απομονωμένη από άλλους τομείς πολιτικής, όπως η κινητικότητα, η χωροταξία και το περιβάλλον. Η καλή υποδομή είναι το κύριο μέλημα της πολιτικής, και μπορεί να έχουν αναληφθεί κάποιες συμπληρωματικές δραστηριότητες. Η πολιτική για το ποδήλατο χαρακτηρίζεται από:
- κάποια χρήση των δεδομένων για την κινητικότητα και γνώση των αναγκών και των προτεραιοτήτων των ποδηλατών
- υπάρχουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τις γενικές αρχές, αλλά μερικές από αυτές είναι δεσμευτικές ή έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα
- καθώς η  πολιτική του ποδηλάτου δεν είναι σε συντονισμό με άλλους τομείς πολιτικής, οι αποφάσεις από άλλες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν αντιπαραγωγικές για την προώθηση του ποδηλάτου
- η συνέχεια ποδηλατικής πολιτικής δεν είναι εγγυημένη.


Επίπεδο 3: Συστηματοποίηση
Τραβάμε όλοι μαζί: Προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε το ποδηλατικό σύστημα και συνεργαζόμαστε με διάφορους εταίρους.
Η ποδηλατική πολιτική θεωρείται ως ένα σύστημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική πολιτική για την κινητικότητα. Η πολιτική βούληση για την τόνωση της χρήσης ποδηλάτων εκφράζεται μέσω της λήψης πολιτικής απόφασης για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης πολιτικής για το ποδήλατο, και τη διάθεση επαρκούς προσωπικού και μέσων. Υπάρχει, επίσης, πολιτική υποστήριξη από διάφορους αρμόδιους πολιτικούς. Η ποδηλατική πολιτική αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μέτρων (π.χ. υποδομές, διαχείριση της κινητικότητας, υπηρεσίες, εκστρατείες, πληροφόρηση, εκπαίδευση. Διάφοροι εταίροι συμβάλουν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την εφαρμογή της πολιτικής για το ποδήλατο. Η πολιτική για το ποδήλατο χαρακτηρίζεται από:
- τάση για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά και πάλι προγραμματισμένη ανά έργο
- οι ανάγκες των χρηστών λαμβάνονται υπόψη συστηματικά
- υπάρχου διαθέσιμα υψηλής ποιότητας στοιχεία τα οποία αποτελούν μια σταθερή βάση για την ποδηλατική πολιτική
- υπάρχει ένας σημαντικό προϋπολογισμός, αλλά δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
- κοινά έργα έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα οποία δημιουργούν επίσημες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (π.χ. άλλα τμήματα, σχολεία, εργοδότες, οργανισμοί υγείας).

Επίπεδο 4: Ολοκληρωμένη προσέγγιση
Ομάδα νικητής: η ποδηλατιή πολιτική είναι μια μόνιμη εργασία. Είμαστε συνεχώς σε βελτίωση και συνεργαζόμαστε με τους στρατηγικούς εταίρους. Η ποδηλατική πολιτική θεωρείται ένα συνεχές έργο με ισχυρές σχέσεις με τους άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. περιβάλλον, υγεία, απασχόληση, οικονομία κ.λπ.). Τα μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου συμπληρώνονται από μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτων. Οι δείκτες ποιότητας αναγνωρίζονται ως μέσα πολιτικής. Η ποδηλατική πολιτική οδηγείται έντονα από τους πολιτικούς, και εκφράζεται με την καλή ηγεσία, τακτική και επαρκή κατανομή του προσωπικού και των μέσων, καθώς και ολοκληρωμένη εμπειρία για την ποδηλασία μέσα στην τοπική ή περιφερειακή αρχή.  Εκτός από την πολιτική στήριξη, η συστηματική δικτύωση και οι στρατηγικές συνεργασίες χαρακτηρίζουν την πολιτική για το ποδήλατο. Αυτά βοηθούν να παράγουν συνέργεια, μέσω της ανταλλαγής των ιδεών, γνώσεων και εμπειριών με εξωτερικούς συνεργάτες - τόσο οριζόντια (δηλαδή με άλλες πόλεις, δημόσιων φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων), όσο και κάθετα (δηλαδή με ανώτερες αρχές). Η πολιτική για το ποδήλατο χαρακτηρίζεται από:
- τη διαθεσιμότητα των δεδομένων υψηλής ποιότητας και μια βαθιά γνώση των αναγκών των χρηστών
- υψηλής ποιότητας μέτρα που βασίζονται σε συμφωνημένα πρότυπα ποιότητας
- φιλοσοφία δικτύωσης που καλύπτει ολόκληρη την αστική / περιφερειακή ζώνη
- συστηματική αξιολόγηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων, των στρατηγικών και των σχεδίων
- εφαρμογή των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη συνέχεια της ποδηλατικής πολιτικής
- ουσιαστικός και τακτικός προϋπολογισμός
- διατομεακή προσέγγιση
- συστηματική δικτύωση
- στρατηγικές συνεργασίες.