Συνδέσεις

BYPAD. Έλεγχος Ποδηλατικής Πολιτικής. Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των πολιτικών ποδηλάτου για τις πόλεις κωμοπόλεις, ή τις περιφέρειες. www.bypad.org



 Trendy Travel. Εχει ως στόχο να καταστήσει την αειφόρο μετακίνηση περισσότερο συναισθηματικά ελκυστική, ώστε να δημιουργήσει μια στροφή από το αυτοκίνητο σε πιο υγιείς, πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς. www.trendy-travel.eu



 BAMBINI. Έχει ως στόχο να αυξήσει την παρουσία της ήπιας κινητικότητας στη ζωή των μικρών παιδιών, να κινητοποιήσει τους γονείς να χρησιμοποιήσουν άλλα μεταφορικά μέσα εκτός του αυτοκινήτου για την εμπέδωση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς από νωρίς. www.mobile-bambini.eu



Life Cycle. Είναι ένα έργο του προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος είναι να ενσωματώσει το ποδήλατο ως το φυσικό μέσο μεταφοράς στην καθημερινή ζωή. www.lifecycle.cc


BICY.Το έργο αυτό της ΕΕ έχει ως στόχο να επιτευχθεί μια ευρεία στροφή προς το ποδήλατο και το περπάτημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση της ρύπανσης σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας διακρατικές, διασυνοριακές και εθνικές στρατηγικές.
www.bicy.it





OBIS. Αποσκοπεί στη βελτίωση του ρόλου και των δυνατοτήτων των κοινόχρηστων ποδηλάτων ως ένα πολύτιμο μέσο για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών βιώσιμων τρόπων κινητικότητας στις αστικές περιοχές. www.obisproject.com



 
 CARMA (Cycling Awareness Raising and MArketing). Είναι ένα σχέδιο επικοινωνίας ποδηλασίας το  οποίο επικεντρώνεται στην καλύτερη συνεργασία με τις επιλεγμένες ομάδες-στόχους για την ολοκλήρωση πρωτοβουλιών επικοινωνίας και υποδομών για το ποδήλατο. Ο στόχος της CARMA είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την οικονομικά αποδοτική αγορά του ποδηλάτου η οποία οδηγεί σε αύξηση της ποδηλασίας. www.cyclingcarma.com



EcoMobility SHIFT. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης για τη βελτίωση και την προώθηση της βιωσιμότητας  των τοπικών κυβερνήσεων στις πολιτικές των μεταφορών και της χρήσης γης. Επιπλέον, οι δήμοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα σήμα οικολογικής μετακίνησης «Label Ecomobility» που επιβραβεύει τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της «φιλικότητας» των πόλεών τους για τους πεζούς, τους ποδηλάτες, μοτοσικλετές και χρήστες μέσων μαζικής μεταφοράς. www.ecomobility.org/shift/


Active Access. Έχει ως στόχο την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου αλλά κυρίως του περπατήματος για τις σύντομες καθημερινές διαδρομές σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επωφεληθεί η υγεία των ανθρώπων, και η υγεία της τοπικής οικονομίας. www.active-access.eu


Go Pedelec! Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση  των πολιτών καθώς και δημοτικών φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθησα στα πετάλ, των pedelecs. www.gopedelec.eu